nhà trên đất lệch

Các cách xây nhà trên đất méo

Những ngôi nhà, miếng đất không đều cạnh, méo mó… phải có những biện pháp điều chỉnh hình thể ngôi nhà tương quan với điều kiện đất lệch sao cho lợi ích về sử dụng và đảm bảo cân bằng khí trong ngôi nhà. Các minh họa trường hợp nhà lệch. Bên thẳng bên lệch more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat