đồ trừ tà

Những vật nên mang theo người để trừ tà phòng thân

Trong tâm thức người Việt, Phật là thần linh bảo vệ bình an nên vào chùa xin một ít tro bỏ vào túi mang bên mình làm vật trừ tà thì không ma quỷ nào dám tới gần. Trong dân gian vẫn truyền tai nhau những vật có khả năng trừ tà mà chúng ta more »
Vat Pham Phong Thuy Facebook Chat